Od ustanovitve Zveze radioamaterjev Slovenije leta 1946, smo se radioamaterji spontano odzivali v primeru naravnih in drugih nesreč z obveščanjem, prenosom sporočil in ustrezno pomočjo prebivalstvu ter različnim službam. Čeprav velikokrat uspešno in pohvalno, vedno le ni bilo optimalno. Zato smo se še pred osamosvojitvijo Slovenije začeli ukvarjati z mislijo, da to svojo humanitarno dejavnost osmislimo bolj organizirano. Tako je postopoma nastajal pravilnik, katerega je v obliki kodeksa organiziranega omrežja za reševanje in obveščanje sprejel UO ZRS leta 1992. Poimenovali so ga ARON kodeks, kar pomeni Kodeks aktivnosti radioamaterjev ob nesrečah in nevarnostih. Kratico uporabljamo tudi kot Amatersko Radijsko Omrežje za Nevarnost.

Kodeks obravnava postopke, obnašanje in delovanje radioamaterjev ter vključevanje v domači in mednarodni sistem radijskih zvez v primeru nevarnosti, naravnih in drugih nesreč. V letu 2002 smo uspeli skleniti pogodbo med Ministrstvom za obrambo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje in Zvezo radioamaterjev Slovenije na podlagi katere smo uradno zadolženi in pristojni organizirati in zagotavljati sistem rezervnih zvez v primeru izpada ali preobremenitve komunikacijski poti. Za izvajanje nalog po pogodbi na podlagi Meril o organiziranju, opremljanju in usposabljanju z URSZR ZRS vsako leto podpiše aneks k pogodbi o sofinanciranju in prejme sredstva za organiziranje, usposabljanje in opremljanje ekip ter za vzdrževanja govornih in digitalnih skupnih tehničnih sredstev zvez. ZRS in njena društva so tako vključena v državni sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in so del enot zaščite, reševanja in pomoči, za kar jim pripada tudi status delovanja nevladne organizacije v javnem interesu.

Zveza radioamaterjev Slovenije skupaj s pooblaščenimi radioklubi po pogodbi z URSZR organizira 13 regijskih in državno ARON ekipo. ARON ekipe tako nudijo podporo Centru za obveščanje republike Slovenije (CORS) in Regijskim centrom za obveščanje (ReCO). Hkrati nudijo informacijsko-komunikacijsko podporo tudi regijskim in državnemu štabu Civilne zaščite ter enotam v sistemu zaščite, reševanja in pomoči tako doma kot v tujini. Ekipe so sestavljene iz vrst radioamaterjev strokovnjakov s področja telekomunikacij, zato lahko nudimo radijske komunikacije tudi v najtežjih pogojih dela. Vsaka ARON ekipa zagotavlja KV, UKV in digitalne zveze in kar je najpomembneje ima na voljo ARON ekipe, ki imajo pogodbo z lokalno skupnostjo in radioamaterje, ki so po kodeksu ARON zavezani k obveščanju pristojnih oziroma ARON ekip.

Da so ARON ekipe v dobri kondiciji se enkrat mesečno izvajajo vaje ARON, vsaj enkrat letno se izvede večja, državna vaja. Prav tako se izvajajo redna usposabljanja posameznikov za upravljanje s sistemi in napravami in enkrat letno ZRS organizira usposabljanje ARON v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu.

ZRS tako zagotavlja organizacijo brezhibnega delovanja, nabavlja in vzdržuje opremo in sredstva zvez, zagotavlja usposabljanje  ekip in udeležbo na vajah. Tako opravljamo naloge zaščite, reševanja in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah, kot so poplave, požari, neurja, žledolomi, plazovi, potresi, prometne nesreče, onesnaževanje in ogrožanje okolja. Skratka, vedno, ko so ogrožena življenja ljudi in živali ter obstaja možnost večje materialne škode. Povezujemo se tudi preko meja naše države, predvsem kadar imajo nesreče in drugi dogodki mednarodne razsežnosti ali kolegi v tujini potrebujejo našo pomoč se povežemo tudi z tujimi radioamaterji. Seveda lahko za pomoč radioamaterje v tujini zaprosimo tudi mi, v kolikor bi takšno pomoč potrebovali. Slovenski radioamaterji smo v kontaktu tudi z EmComm koordinatorjem mednarodne radioamaterske organizacije IARU regioana 1 ter ostalimi koordinatorji radioamaterskih zvez tega regiona.

V izrednih razmerah mora potekati radijski promet po ustaljenih metodah v duhu Ham spirita. V takih primerih smo dolžni prekiniti ustaljeni promet zvez. Se najaviti postaji, ki vodi akcijo in upoštevati njena navodila. Sodeluje se dokler je to potrebno in dokler  profesionalne službe  zadevo ne obvladajo. Ko je ocenjeno, da ni več potrebe za radioamatersko pomoč, se lahko posvetimo spet svojemu hobiju.